Proč pojištění Fénix

Fakta

Každý 3. obyvatel ČR v průběhu svého života onemocní rakovinou a každý 4. zemře. Každý rok zemře v České republice na rakovinu přes 27 000 lidí, což znamená, že každý den této zákeřné nemoci v České republice podlehne 74 lidí. Každých 20 minut tedy umírá v naší zemi jeden člověk na rakovinu!!! V počtu onkologicky nemocných zaujímáme přední místa v Evropě - ČR dlouhodobě obsazuje 1. místo v Evropě v četnosti výskytu rakoviny tlustého střeva. Každých 8 minut přibude nový onkologický pacient!!!

Finance

Rakovina je velmi vážná nemoc, která ve většině případů znemožní postiženému a často i členům jeho rodiny (v důsledku nutné péče a psychického otřesu) běžné pracovní nasazení = dochází k významnému úbytku finančních prostředků v rodinném rozpočtu. Léčba je časově a finančně velmi nákladná. Mnoho pacientů v důsledku výpadku příjmu ze zaměstnání není schopna dostát svým finančním závazkům (hypotéka, úvěr, nájem, školné…). Dochází nejen ke zhoršení zdravotního, ale i sociálního stavu pacienta. Některé druhy léčby nejsou hrazeny z veřejného zdravotního pojištění, ale je možné hradit si je individuálně, což je ovšem extrémně finančně náročné.

Co se pod tím skrývá?

  • Zmírnění dopadu na ekonomickou situaci pojištěného způsobenou vážným onemocněním.
  • Obnosové pojištění - účelem je získání obnosu, tj. dohodnuté finanční částky v důsledku pojistné události.

Pro koho?

  • Jakákoliv osoba, občan ČR nebo cizinec
  • Vstupní věk – 18 let až 70 let
  • Max do věku 75 let
  • Bez zkoumání zdravotního stavu, zdravotní prohlídky, dokládání příjmů či jiných potvrzení

Pojistná doba

Pojistná smlouva se uzavírá na dobu určitou na 5 let s volbou možnosti pojistného období – ¼ roku, ½ roku a rok.

Pojistná událost

Pojistnou událostí je stanovení diagnózy onkologického onemocnění pojištěného v době trvání pojištění. O pojistnou událost se nejedná, pokud byl u pojištěného jakýkoliv zhoubný nádor diagnostikován v době před uzavřením pojistné smlouvy. Čekací doba je 90 dní (doba, po kterou nelze čerpat pojistné plnění, které by jinak bylo pojistnou událostí; počítá se od prvního dne pojistné doby).

Výklad vybraných pojmů

Diagnóza - stanovení onkologického onemocnění specialistou v daném oboru, histopatologem nebo onkologem ve zdravotnickém zařízení v České republice, na Slovensku, v Polsku, Německu a Rakousku.

Chemoterapie - systémová protinádorová léčba, která spočívá v podávání léků s cytotoxickým a cytostatickým účinkem, jež je podávána jednotlivě, nebo v doporučených kombinacích.

Radioterapie - léčebná metoda, která spočívá v cílené aplikaci ionizujícího záření do nádoru a jeho bezprostředního okolí zevně nebo zavedením zdroje ionizujícího záření přímo do nádorové tkáně.

Operace - léčba onkologického onemocnění s použitím operativních procedur (pomocí manuálních nebo instrumentálních prostředků). Proceduru musí provést kvalifikovaný chirurg za účasti anesteziologa. Procedura musí být lékařsky potřebná a doporučená lékařem jako vhodná péče, nebo léčba diagnostikovaného onkologického onemocnění v souladu s aktuálními doporučeními lékařské vědy. Procedura musí být vhodná pro danou diagnózu a musí být efektivní při léčbě stavu.

Rekonvalescence - obdobím od ukončení léčby.

Recidiva - opakovaný výskyt nádorů stejného typu po úplné remisi. Úplná remise představuje zmizení veškerých příznaků uvedených v diagnóze onkologického onemocnění a jeho klinického propuknutí po ukončení procesu léčby stanovené lékařem a potvrzené prohlídkou.

Paliativní léčba - zdravotní péče v souvislosti s pojistnou událostí s cílem ulevit od příznaků onkologického onemocnění, aniž by docházelo k její léčbě. Cílem paliativní léčby je zlepšení kvality života.

Zhoubný nádor (novotvar) - nekontrolovatelný růst a množení buněk, které rostou destruktivně do okolních tkání i orgánů a vytváří druhotná nádorová ložiska (metastázy) ve vzdálených orgánech.

Nezhoubný nádor (novotvar) - neorganizovaný růst buněk, které neprorůstají přes bazální membránu do okolí a nezakládají dceřiná nádorová ložiska (metastázy).

Neinvazivní nádor (novotvar) - lokální růst nádorových buněk, které se nerozšířily za bazální membránu epitelu, ze kterého vnikly a které nenapadly okolní tkáně.